Så kender du vores

Leveringsbetingelser

1. Generelt

Følgende vilkår gør sig gældende for anvendelse af alle produkter og ydelser, leveret af Desino ApS (‘Desino’). Medmindre andet er aftalt skriftligt mellem kunden (‘kunden) og Desino jf. kontrakten (‘aftalen).

Alle priser er angivet i DKK og ekskl. moms.

2. Aftaleindgåelse

2.1 Alle aftaler skal accepteres mundtligt eller skriftligt af kunden. Ved indgåelse af aftalen med Desino ApS, bekræftes og accepteres betingelserne for aftalen, som det fremgår af tilbuddet eller aftalen. 

2.2 Såfremt Aftalen er indgået mundtligt, sender Desino en ordrebekræftelse til Kunden. Eventuelle indsigelser mod ordrebekræftelsens indhold eller omfang, skal omgående meddeles overfor Desino, idet aftalen i modsat fald anses for indgået på de vilkår og betingelser, som fremgår af ordrebekræftelsen.

2.3 Desino ApS må henvise til, og bruge de materialer vi producerer sammen i egen markedsføring, medmindre andet aftales skriftligt af kunden. 

2.3 Ved aftale om udarbejdelse af ny hjemmeside og webshop af Desino ApS, faktureres 50% upfront, så vi sikre at alle har interesse i at projektet gøres færdigt. 

3. Ansvar

3.1 Det er kundens eget ansvar at leverer nødvendige koder, login og adgange mm. til Desino, som er en forudsætning for at producere og leverer den aftalte løsningen. 

3.2 Kunden gøres ansvarlig for at materiale brugt i henhold til løsningen hos Desino overholder lovgivningen omkring ophavsret og på ingen måde krænker andres rettigheder.

3.3 Desino ApS kan ikke gøres ansvarlig for nogen former for tab eller skader. Dette indebærer f.eks. tab data og fortjeneste. Alt data omkring jeres site ligger hos system leverandøren som er Sumo eller Shopify. 

3.4 Desino ApS kan ikke drages ansvarlig for direkte eller indirekte økonomisk tab, goodwill eller tabt avance.

3.5 Kunden står selv for mailhosting. Har kunden en SUMO shop, står SUMO for alle system mails der sendes ud via shoppen. Desino ApS kan ikke drages til ansvar,  såfremt kundens hjemmeside eller webshop har/får nedetid eller fejl som følge af hosting eller, problemer med SUMO, tilhørende plugins, eller i forbindelse med opdatering af disse. Ligeledes står kunden selv for hosting, moduler mv. for hjemmesider og shops ved 3. part og Desino kan ikke gøres til ansvarlig for manglende betalinger herom. 

3.6 Desino fraskriver sig ethvert ansvar for ændringer i systemer eller algoritmer hos 3. part og kan ligeledes ikke drages til ansvar for evt. fald i placeringer på Google vedrørende kundens hjemmeside eller webshop. Der kan ligeledes ikke garanteres bestemte placeringer på Google og det kan Desino ikke drages til ansvar for.

3.7 Såfremt kundens hjemmeside og eller webshop udsættes for virus, hackerangreb eller der af anden art kommer uautoriserede ind på hjemmesiden kan Desino ikke drages til ansvar. Desino ApS gør opmærksom på, at der kan opstå nedetid i forbindelse med redigeringer af domæner eller ændringer i DNS, hvilket Desino ApS ej heller kan stilles til ansvar for.

3.8 Desino ApS kan ikke holdes erstatningspligtig for evt. brugt Google klik budget eller Facebook klik budget.

3.9 Kunden står selv til ansvar for at opsige evt. aftaler eller løsninger hos tidligere leverandører.

4. Betaling 

4.1 Medmindre andet er skriftligt aftalt, sker fakturering ved aftaleindgåelse med 8 dages forfald. Ved betaling efter forfald tilskrives der renter på 0,70%, pr. påbegyndt måned, samt et gebyr på 100,00 DKK.

4.2 Desino fakturaer månedsvis alle løsninger forud med mindre andet er skriftligt aftalt med kunden. 

4.3 Ved betalingsmisligholdelse er Desino berettiget til at kræve Desinos omkostninger til inkasso ved advokat dækket fuldt ud og således ikke kun de ved Renteloven fastsatte maksimale takster.

4.4 Ved aftaleindgåelse vdr. hjemmeside og webshop som Desino skal udvikle vil der pålægges driftsomkostninger og evt. meromkostninger i forhold til moduler mv., disse omkostninger vil fremgå af aftalen herom. 

5. Misligholdelse

Såfremt Kunden misligholder sine forpligtelser i henhold til aftalen og de accepterede leveringsbetingelser, forholder Desino ApS sig berettiget til at ophæve aftalen, samt den totale løsning indtil misligholdelsen er bragt i orden.

6. Tavshedspligt

I forbindelse med opgavens udførelse vil begge parter kunne få adgang til fortrolige og interne informationer hos begge parter. Begge parter indestår for, at de selv samt deres ansatte og underleverandører i enhver henseende vil behandle de modtagne oplysninger fortroligt og alene anvende dem til det formål de er afgivet til. Denne bestemmelse vedvarer tidsubegrænset.

7. Abonnement

Kundens abonnementperiode igangsættes efter første faktura fra Desino udsendes. Med mindre andet er skriftlig aftalt, løber aftalen i 12 måneder, med betaling forud for en måned. Ved udløb af abonnementsløsningen på 12 måneder, bliver denne automatisk fornyet med samme periode, med mindre løsningen er opsagt i overensstemmelse med pkt. 8

8. Opsigelse

Alle aftaler kan til enhver tid opsiges med senest 3 måneds varsel før udløbet af den igangværende abonnementsperiode. Medmindre andet er aftalt skriftligt. Dette gælder naturligvis kun de services og ydelser som leveres direkte af Desino ApS. Opsigelser skal ske skriftligt på mail til hey@desino.dk og accepteres af Desino ApS.

9. Lovvalg og værneting

Enhver tvist, der måtte opstå i forbindelse med aftaler mellem Parterne, skal så vidt muligt søges løst mellem Parterne i mindelighed. Såfremt en tvist ikke kan løses i mindelighed mellem Parterne afgøres dette efter dansk ret ved byretten i Viborg.

Du bestemmer selv.


Konceptet er simpelt og vi tilbyder i alt 3 klippekortsløsninger.
Fælles for alle 3 løsninger er at du kan bruge helt som du ønsker om det er på markedsføring, optimering, seo, video, billeder eller rådgivning.

Fokus

kr 3995
Du sparer mere end -10%
  • 5 timer
    Dette kort er yderset velegnet til mindre designmæssige projekter, samt tekniske optimeringer på f.eks. din webshop eller website.

Vækst

kr 6595
Du sparer mere end -15%
  • 10 timer
    Perfekt til dig som ved at du kommer til at have løbende opgaver der skal løses, men ikke ønsker en fast binding.
Mest solgt

Udvikle

kr 14295
Du sparer mere end -20%
  • 20 timer
    Du ved at der skal dedikeres timer i udvikling, design løsninger eller måske etableres nye tiltag men samtidig ønsker at kende dit forbrug.

We Make It Personal

Igennem dialog
og forståelsen omkring dit livsværk.

Martin Egesø

CEO & Partner
9393 3993